FAQ

Waar kan ik de kiesreglementering vinden?

Ben ik kiesgerechtigd? (art. 1 K.B.)

Waar moet ik gaan stemmen?

Hoe kan ik controleren of ik op de kiezerslijst van mijn stemafdeling werd opgenomen? (art. 2 K.B.)

Wanneer moet ik gaan stemmen?

Ik heb geen oproepingsbrief gekregen. Wat nu?

Moet ik gaan stemmen?

Wat indien ik op vrijdag 24 april 2020 tussen 12u00 en 16u00 niet kan gaan stemmen?

Hoe dien ik mijn stem uit te brengen?

 

 

Waar kan ik de kiesreglementering vinden?

De reglementering vindt u in het koninklijk besluit van 15 februari 1999 houdende de vaststelling van de verkiezingsprocedure voor de leden-magistraten van de Hoge Raad voor de Justitie.

Ben ik kiesgerechtigd? (art. 1 K.B.)

Om te mogen stemmen dient u beroepsmagistraat te zijn en op het ogenblik van de oproep tot de kandidaten (10 januari 2020) de eed te hebben afgelegd als lid van de zittende magistratuur of als lid van het openbaar ministerie.

Indien u voor 10 januari 2020 benoemd bent, maar de eed later hebt afgelegd, bent u niet kiesgerechtigd.

Ook in ruste gestelde beroepsmagistraten zijn niet kiesgerechtigd. Magistraten die gemachtigd zijn om hun ambt te blijven uitoefenen tot de leeftijd van 70 jaar (73 in het Hof van Cassatie) (art. 383ter Ger.W.) zijn wel kiesgerechtigd. Ook magistraten die gemachtigd werden om na hun inrustestelling hun ambt uit te blijven oefenen tot dat er in de opengevallen plaats voorzien is (art. 383bis Ger.W.) zijn kiesgerechtigd.

Waar moet ik gaan stemmen?

U dient te gaan stemmen in de stemafdeling en het stemlokaal vermeld op uw oproepingsbrief. Het is niet toegelaten om in een andere stemafdeling te gaan stemmen.

Hoe werd de bevoegde stemafdeling bepaald? De verkiezingsreglementering stelt dat er een stemafdeling is in elke rechtbank van eerste aanleg en dat de kiezer moet gaan stemmen in de stemafdeling van het gerechtelijk arrondissement waar hij benoemd is op het ogenblik van de definitieve afsluiting van de kiezerslijsten.

Er wordt dus geen rekening gehouden met delegaties of aanwijzingen in een mandaat. Voorbeelden: Parketmagistraten die lid zijn van de beleidscel van de minister van Justitie mogen niet in Brussel gaan stemmen, behoudens uiteraard ze daar benoemd zijn. Hetzelfde geldt voor de Federale magistraten.

De stemafdeling is gevestigd in de rechtbank van eerste aanleg van het betrokken gerechtelijk arrondissement. Er kan niet gestemd worden in de afdelingen van de rechtbank van eerste aanleg.

Hoe kan ik controleren of ik op de kiezerslijst van mijn stemafdeling werd opgenomen? (art. 2 K.B.)

U kan alleen tot de stemming worden toegelaten indien u voorkomt op de kiezerslijst van een stemafdeling. De voorlopige kiezerslijsten van de stemafdelingen kunnen tot en met 19 februari 2020 worden geraadpleegd op de burgerlijke griffie van iedere afdeling van de betrokken rechtbank van eerste aanleg. In voorkomend geval kan u bezwaar aantekenen overeenkomstig art. 2 van het K.B.

Wanneer moet ik gaan stemmen?

Uitstel van de verkiezingen van de leden-magistraten van de HRJ

De verkiezingen vinden plaats op vrijdag 24 april 2020. De kiezers worden tot de stemming toegelaten van 12 tot 16 uur. De kiezers die zich voor 16 uur in het lokaal bevinden, worden nog tot de stemming toegelaten. De kiezers moeten hun oproepingsbrief en hun identiteitskaart meebrengen. Een gevolmachtigde dient bovendien de volmacht en de oproepbrief van de volmachtgever bij te hebben.

Ik heb geen oproepingsbrief gekregen. Wat nu?

Misschien bent u niet stemgerechtigd (zie hierboven) ? In dat geval is het normaal dat u geen oproeping kreeg.

Indien u wel stemgerechtigd bent, maar nog geen oproeping heeft ontvangen, kan u er een aanvragen door een e-mail te sturen naar verkiezing@hrj.be met vermelding van uw privé-adres. Een nieuwe oproepingsbrief wordt dan per post verstuurd. In dringende gevallen kan u uw oproepingsbrief op het secretariaat van de Hoge Raad  afhalen tot 12 uur op vrijdag 24 april 2020, de dag van de stemming.

De kiezer die niet voorzien is van een oproepingsbrief kan bovendien tot de stemming toegelaten worden, indien zijn identiteit door het stembureau wordt erkend en hij op de kiezerslijst voorkomt.

Moet ik gaan stemmen?

Ja, de stemming is verplicht.

Wat indien ik op vrijdag 24 april 2020 tussen 12u00 en 16u00 niet kan gaan stemmen?

Indien u niet kan stemmen wegens professionele bezigheden, verblijf in het buitenland of ziekte, heeft u de keuze: ofwel laat u zich verontschuldigen ofwel stemt u bij volmacht. In de andere gevallen van onbeschikbaarheid, bijvoorbeeld verlof in België, moet u gaan stemmen. Stemmen bij brief is niet mogelijk.

1. Stemmen bij volmacht

De volmacht moet worden gesteld op het formulier beschikbaar onder de rubriek “modeldocumenten”.
Als gemachtigde kan alleen een ander kiezer van dezelfde stemafdeling worden aangewezen. Ieder gemachtigde mag slechts één volmacht dragen. De procedure verschilt naargelang de reden van de onmogelijkheid om te kunnen stemmen:

- Professionele bezigheden of verblijf in het buitenland

In geval van professionele bezigheden of verblijf in het buitenland dient u de nodige bewijsstukken voor te leggen aan uw korpschef zodat deze u de toelating kan geven om bij volmacht te stemmen (zie formulier onder “modeldocumenten”).

Welke stukken kunnen hiertoe dienen? Alle stukken waaruit blijkt dat u wegens professionele bezigheden of verblijf in het buitenland niet kan stemmen: hotelreservatie op naam, vliegtuigreservatie op naam, treinticket, e.d. Bij absolute onmogelijkheid om een bewijsstuk voor te leggen, kan gebruik worden gemaakt van een verklaring op erewoord waarvan een model staat onder de rubriek (modeldocumenten).

De aanvraag om bij volmacht te stemmen wordt uiterlijk de vijftiende dag voor de stemming, te weten donderdag 9 april 2020, bij de korpschef van de betrokken kiezer ingediend. De korpschef deelt zijn beslissing mee binnen de vijf dagen na ontvangst van de aanvraag.

Het Bureau van de HRJ beschouwt de termijn voor het indienen van de aanvraag om bij volmacht te mogen stemmen en de termijn voor de korpschef om zijn beslissing mee te delen als termijnen van orde die als enige doel hebben het afleveren van toelatingen om bij volmacht te stemmen in goede banen te leiden. De niet-naleving van deze termijnen lijkt niet van dien aard te zijn dat het de regelmatigheid aantast van de aanvraag om bij volmacht te mogen stemmen of van de volmacht zelf, noch van de daaropvolgende kiesverrichtingen. Gelet op deze overwegingen en teneinde de effectiviteit te waarborgen van de stemming bij volmacht, die de representativiteit verzekert van de toekomstige leden van de HRJ, is het Bureau van de HRJ  van oordeel dat de korpschefs de aanvragen van toelating om bij volmacht te stemmen die werden ingediend na het vestrijken van de termijn voorzien in artikel 17 van het KB, t.t.z. na 9 april 2020 , geldig mogen aanvaarden.

De gevolmachtigde geeft de toelating van de korpschef en de volmacht, samen met de oproepingsbrief van de volmachtgever, af aan het stembureau.

- Ziekte

In geval van ziekte is er geen voorafgaande toelating van de korpschef nodig om bij volmacht te kunnen stemmen. De gevolmachtigde dient de volmacht en de nodige bewijsstukken (een medisch attest), samen met de oproepingsbrief van de volmachtgever, af te geven aan het stembureau.

2. Zich verontschuldigen

Kiezers die niet aan de kiesverrichtingen kunnen deelnemen wegens ziekte, professionele bezigheden of verblijf in het buitenland, en die geen gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om bij volmacht te stemmen, bezorgen de nodige bewijsstukken aan de voorzitter van de Hoge Raad die een lijst opmaakt van de wettelijk verontschuldigde kiezers.

U kunt hiertoe gebruik maken van het formulier beschikbaar onder de rubriek “modeldocumenten”.

Welke stukken kunnen hiertoe dienen? Alle stukken waaruit blijkt dat u wegens ziekte, professionele bezigheden of verblijf in het buitenland niet kan stemmen: medisch attest, hotelreservatie op naam, vliegtuigreservatie op naam, treinticket, beschikking 331 Ger.W., e.d.m. Bij absolute onmogelijkheid om een bewijsstuk voor te leggen van het verblijf in het buitenland, kan gebruik worden gemaakt van een verklaring op erewoord waarvan een model staat onder de rubriek “modeldocumenten”.

Hoe dien ik mijn stem uit te brengen?

Artikel 259bis-2,§ 1, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt: “Op straffe van ongeldigheid van het stembiljet brengt elke kiezer drie stemmen uit waarvan, ten minste één voor een kandidaat van de zittende magistratuur, één voor een kandidaat van het openbaar ministerie en één voor een kandidaat van elk geslacht”.

Is dus ongeldig, het stembiljet van de kiezer:

  • ie minder of meer dan drie stemmen uitbrengt;
  • die zijn drie stemmen enkel uitbrengt voor kandidaten van de zittende magistratuur;
  • die zijn drie zijn stemmen enkel uitbrengt voor kandidaten van het openbaar ministerie;
  • die zijn drie stemmen enkel uitbrengt voor kandidaten van hetzelfde geslacht.