Nieuw examen Hoge Raad focust meer op juridisch denkvermogen

De Hoge Raad voor de Justitie onderneemt stappen om de nakende pensioneringsgolf op te vangen. Ook het feit dat nog altijd meer kandidaten opdagen voor een job als magistraat bij de zetel dan bij de parketten, zet de HRJ aan tot reflectie.

In België kan men alleen magistraat worden na het afleggen van een examen beroepsbekwaamheid, het mondelinge evaulatie-examen of via een examen dat toegang geeft tot de gerechtelijke stage. Deze examens worden ingericht door de Hoge Raad voor de Justitie. Wie slaagt in het examen beroepsbekwaamheid of de stage heeft doorlopen, wordt niet automatisch magistraat. Eens een vacature in het Belgisch Staatsblad is verschenen, heeft men een maand de tijd om zich kandidaat te stellen. Nadien is het aan de benoemings- en aanwijzingscommissie binnen de HRJ om de meest geschikte kandidaat voor te dragen en aan de Minister om de voorgedragen kandidaat te benoemen.

Nieuw examen

De HRJ werkt al jaren aan het verbeteren van zijn examenprogramma’s vanuit de optiek dat  magistraten niet enkel goede juristen moeten zijn, maar zij bovendien ook voldoende vaardigheden moeten hebben om goede oplossingen te geven aan de problemen waarmee de rechtsonderhorige geconfronteerd wordt. Het examen beroepsbekwaamheid werd om die reden inhoudelijk grondig vernieuwd en richt zich op het testen van het juridisch denkvermogen, meer nog dan de juridisch-technische kennis van de kandidaten.

Vaker examens

De Hoge Raad heeft, vanuit een permanente zorg voor de goede werking van Justitie, onmiddellijk gebruik gemaakt van de mogelijkheid die het recent KB van 17 maart 2013 biedt om meerdere malen per jaar een examen te organiseren. Naast de traditionele zittijd in het najaar, heeft de Raad nu een nieuw examen uitgeschreven in mei.

De HRJ wil de instroom aan magistraten vergroten, om zo het hoofd te kunnen bieden aan de actuele en toekomstige problemen inzake rekrutering waarmee Justitie geconfronteerd wordt.

Tekorten

Zo wordt reeds geruime tijd een tekort aan kandidaten voor het openbaar ministerie en de arbeidsauditoraten vastgesteld. Dit fenomeen doet zich niet enkel voor in het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde, maar bij nagenoeg alle parketten.

Gerichte examens

De HRJ is ook voorstander van een doordacht en globaal human resourcesbeleid en is vragende partij om meer gerichte examens te kunnen organiseren en zo te kunnen inspelen op concrete rekruteringsproblemen, zoals de te verwachten massale pensioneringsgolf binnen de magistratuur.

Informatiesessie op 16 mei

De verbeteringen wekken enige onrust bij kandidaat-magistraten, weet de Hoge Raad, die voor de ingeschreven kandidaten van het examen beroepsbekwaamheid op donderdag 16 mei alvast een informatiesessie inricht. Het nieuwe examenprogramma werd zoals steeds gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en zal tijdens de informatiesessie worden toegelicht. Het is ook de eerste keer dat in het examenprogramma duidelijk wordt omschreven welke vaardigheden door de HRJ getest zullen worden.